*Ordinul nr.1575 „Ghid privind reabilitarea finisajelor pereţilor şi pardoselilor clădirilor”, indicativ GT-041-02


Daniel Libeskind - building in Hong Kong

Daniel Libeskind - building in Hong Kong

tarife proiectare: click here →
FEES: $$$
euro_banknotes

cropped-justice-symbol-17612.jpg

►→home

Table of Content united architects legislaţie 4
* Table of Content all Sites

Agrementări:

arh. Viorel Mihalache: Numărul înregistrării în Tabloul Naţional al Arhitecţilor (TNA): 5260
arh. Daniela Şlincu (TNA): 3243
dr. arh. Dragoş Ciolacu (TNA): 127
arh. Dragoş Călugăreanu (TNA): 4249
arh. Dorin Curelaru (TNA): 216

► Acestea sunt link-uri la fişiere de prezentare în animaţie (filmare simulată) a unor construcţii:
Proiect tip 117
Proiect tip 112
Proiect tip 109
Proiect tip 88
Proiect tip 97
Proiect tip 87
Casă din panouri lemn, demontabilă
Biserica Mânăstirii Horaiţa, Neamţ
Bar la ţară cu locuinţă de serviciu

► Documentaţia completă (scrisă şi desenată, arhitectură, structură, instalaţii electrice, termice, sanitare) pentru oricare dintre modelele prezentate vă poate fi remisă la preţul de 1.500 RON pentru proiect de autorizare a construcţiei (doar arhitectura) sau 2.500 RON (arhitectură, structură, instalaţii) (PAC) şi 4.000 RON pentru proiectul tehnic (arhitectură, structură, instalaţii) (PTh, DDE). La aceste preţuri este inclusă adaptarea la teren şi mici modificări funcţie de necesităţile clientului.

►→Pentru proiecte de case de locuit executate după tema dumneavoastră sau după o temă propusă de noi preţul de proiectare este de 3.500 RON pentru proiectul de autorizare de construcţie (PAC) şi 6.500 RON pentru proiectul tehnic (PTh, DDE), indiferent de amplasamentul construcţiei;
Pentru stabilirea soluţiei, vom deschide o pagină pe site-ul nostru de propuneri proiectare (publică sau privată – deci vizibilă doar pentru dumneavoastră) cu schiţe, planuri şi o filmare virtuală a casei) actualizate până la ajungerea la un acord comun ca aceasta:

PROPUNERE PROIECTARE

► pentru detalii vezi: ►→tarife-proiectare

Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce economii. De asemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.

Adresele de contact:
arh.danmihalache @gmail.com; architects.co@gmail.com, la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :

0770/694.945; 0748/371.353; (arh. dan mihalache)

0745/414.909 (arh. Daniela Şlincu: slincud@yahoo.com : arhitectură, urbanism, sistematizare)
– 0722/694.564 (dr. arh. dragoş ciolacu – urbanism, sistematizare)
– 0722/328.919 (arh. Dorin Curelaru)
0741/602.408 (ing. mihai călugăreanu)
– 0730/267.259 (ing. topo codru condurache)
– 0745/208.605 (ing. topo dan vasiliu)
– ing. cadastru dana frunza -ridicare topo, intabulare
0745278975; 0723280269
ing. cadastru elisei ioan, 0740199160-ridicare topo, intabulare
topografii@yahoo.com
– expertize tehnice, verificare proiecte: prof. dr. ing. liviu groll
– studiii geo: ing. alexandru vosniuc
– execuţie: ing. Mihai Zaharia: 0742/695.093; mihaizaharia123@gmail.com
– materiale de construcţie: Donausieger SRL (0742/852.021)
– asistenţa juridică: avocat constantin băcăuanu, tel. 0744/645.317
►→ Pentru mai multe detalii de contactare ►→ mergi la: ►→contact.

OFERIM COMISION DE PROIECTARE
funcţie de valoarea proiectului, indiferent de amplasament sau destinaţie

Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sub-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa la categoria “my sites
Colegilor arhitecţi şi ingineri care găsesc interesante informaţiile furnizate le dorim succes. Lăsaţi sugestii de completare sau contactaţi-ne pentru completarea listei ori trimiterea prin email a unor date suplimentare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.
► Pentru legi, regulamente, ordine, normative de proiectare pe care nu le găsiţi pe acest site click aici: ► LEGISLAŢIE

►→ conţinut document, inclusiv tabele: ►→ordinul-nr1575-ghid-privind-reabilitarea-finisajelor-peretilor-si-pardoselilor-cladirilor-indicativ-gt-041-02

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR Şl LOCUINŢEI
ORDINUL Nr.1575 din 15.10.2002
pentru aprobarea reglementării tehnice

„Ghid privind
reabilitarea finisajelor pereţilor şi pardoselilor clădirilor”,
indicativ GT-041-02

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr.10/ 1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,
Având în vedere avizul Comitetului Tehnic de Coordonare Generală nr. 41/18.04.2002,
Ministrul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei emite următorul
ORDIN :
Art. 1. – Se aprobă reglementarea tehnică „Ghid privind reabilitarea finisajelor pereţilor şi pardoselilor clădirilor civile”,
indicativ GT-041-02, elaborată de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti (INCERC) şi prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Buletinul Construcţiilor.
Art. 3. – Direcţia Generală Tehnică în Construcţii va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
MINISTRU, MIRON TUDOR MITREA
221

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR Şl
LOCUINŢEI
GHID PRIVIND REABILITAREA FINISAJELOR
PEREŢILOR Şl PARDOSELILOR CLĂDIRILOR CIVILE
INDICATIV GT-041-02
Elaborat de:
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
ÎN CONSTRUCŢII Şl ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR
ÎNCERC – Bucureşti
Director general: prof. dr. ing. Dan LUNGU
!
DEPARTAMENTUL FIZICA CONSTRUCŢIILOR,
INTERACŢIUNE CONSTRUCŢII – MEDIU
Director Departament: dr. ing. loan PEPENAR
Şef laborator: dr. ing. Liana MANOLACHE
Şef de proiect: dr. ing. Liana MANOLACHE
Avizat de:
DIRECŢIA GENERALA TEHNICĂ ÎN CONSTRUCŢII – MLPTL

Director general: ing. Ion STĂNESCU
Responsabil lucrare MLPTL: ing. Paula DRAGOMIRESCU
222

CUPRINS
1. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE 225
2. REFERINŢE 226
3. TERMINOLOGIE 228
4. OPERAŢII PRELIMINARE ÎNCEPERII REABILITĂRII
FINISAJELOR 229
4. l. Recunoaşterea finisajelor existente 231
4.2. Diagnosticarea finisajelor 231
5. PROIECTAREA LUCRĂRILOR DE REABILITARE
A FINISAJELOR 235
5.1. Conţinutul proiectului privind reabilitarea finisajelor ….235
5.2. Alegerea soluţiei de reabilitare 236

5.2.1. Condiţii generale 236
5.2.2. Criterii generale de alegere a soluţiilor de
reabilitare 237
5.2.3. Soluţii uzuale de reabilitare 238
223

6. ASIGURAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE
REABILITARE 265
6.1. Sistemul calităţii 265
6.2. Obligaţiile şi răspunderile proiectanţilor 265
6.3. Obligaţiile executanţilor 266
6.4. Verificări pentru asigurarea calităţii 267
7. MĂSURI DE PROTECŢIE A MUNCII Şl SIGURANŢĂ
LA FOC 268

224

GHID PRIVIND REABILITAREA
FINISAJELOR PEREŢILOR ŞI Indicativ GT 041-02
PARDOSELILOR CLĂDIRILOR CIVILE
1. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE
1.1. Prezentul ghid are ca obiectiv elaborarea unor principii de concepţie a lucrărilor de reabilitare a finisajelor pereţilor şi tavanelor, precum şi a pardoselilor clădirilor civile existente.
Ghidul se referă la reabilitarea:
a) finisajelor aderente executate la pereţi interiori, tavane şi
pereţi exteriori, de tipul tencuielilor decorative, zugrăvelilor,
tapetelor, vopsitoriilor, placajelor din piatră naturală şi artifi-
cială montate prin lipire; stratul suport poate fi constituit din:
– beton;
– zidărie din produse ceramice, B.C.A.;
– produse din B.C.A.;
– tencuieli din mortare pe bază de ciment şi/sau var
etc.
b) îmbrăcăminţilor pentru pardoseli interioare şi exterioare rea-
lizate cu diverse sisteme de răşini sintetice, vopsele, PVC,
cauciuc, produse textile, lemn sau derivaţi din lemn, sticlă,
placaje din piatră naturală şi artificială, montate prin lipire;
stratul suport poate fi constituit din:
– planşeu din beton, lemn;
– strat intermediar de nivelare (şapă din mortar de
ciment)/de susţinere (elemente din lemn).
Elaborat de: Aprobat de: MINISTRUL
INSTITUTUL NAŢIONAL LUCRĂRILOR PUBLICE,
DE CERCETARE-DEZVOLTARE TRANSPORTURILOR ŞI
ÎN CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA LOCUINŢEI, cu ordinul
CONSTRUCŢIILOR – INCERC nr. 1575 din 15.10.2002
225

Ghidul cuprinde:
• descrierea operaţiilor preliminare: recunoaşterea finisaje-lor existente şi diagnosticarea lor;
• principii de stabilire a lucrărilor necesare de reabilitare
(refacere sau conservare);
• principii de alegere a soluţiilor de reabilitare a finisajelor
• măsuri de asigurare a calităţii lucrărilor de reabilitare;
• măsuri de protecţie a muncii şi siguranţa la foc.

1.2. Prevederile prezentului nu se referă la clădirile de patri-moniu.
2. REFERINŢE
• Legea nr. 10/1995 Legea privind calitatea în construcţii;
• Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii, modificată şi comple-
tată cu Legea 177/2000;
• Legea 137-95 Legea privind protecţia mediului.
• OG nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobat
prin Legea 212/1997;
• Dispoziţia generală de ordine interioară privind prevenirea şi stin-
gerea incendiilor – DGPSI 001 – aprobată cu ordinul M.I. nr. 1023/1999;
• Dispoziţia generală privind instruirea în domeniul prevenirii şi
stingerii incendiilor – DGPSI 002 – aprobată cu ordinul M.I. nr. 1080/2000
• Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii, apro-
bat cu ordinul MLPAT nr. 9/N/1993;
226

• Norme generale de protecţia muncii elaborate de Ministerul Muncii
şi Protecţiei Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătăţii în anul 1996;
• Norme generale cu privire la prevenirea şi stingerea incendiilor,
aprobate cu ordinul M.I. nr. 775/1998;
• CE l-95 Normativ privind proiectarea clădirilor din
punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare;
• NE 001-96 Normativ privind executarea tencuielilor umede
groase şi subţiri;
• C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros
a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente;
• C 17-82 Instrucţiuni tehnice privind compactarea şi
prepararea mortarelor din zidărie şi tencuială;
• GE 025-97 Ghid pentru refacerea etanşeităţii rosturilor la
clădiri civile cu faţade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat;
• GP 037-98 Normativ privind proiectarea, execuţia şi asigu-
rarea calităţii pardoselilor la construcţii civile;
• P 101-78 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea clădi-
rilor de locuit cu structura de rezistenţă din panouri mari;
• P 118-99 Norme tehnice de proiectare şi realizare a
construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului;
• P 130-99 Normativ privind urmărirea în timp a construc-
ţiilor;
227

• C 149-87 Instrucţiuni tehnice privind procedee de reme-
diere a defectelor pe elementele din beton şi beton armat;
• C 167-77 Norme privind cuprinsul şi modul de întocmire
completare şi păstrare a cărţii tehnice a construcţiilor;

• C 223-86 Instrucţiuni tehnice privind executarea placa-
jelor din plăci de faianţă, majolică şi plăci ceramice smălţuite aplicate pe pereţi prin lipire cu paste subţiri;
• C 300-94 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor
pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
3. TERMINOLOGIE
3.1. Băşicare: umflarea parţială a unui finisaj, datorată pierderii
aderenţei la suport sau între diferite straturi ale finisajului.
3.2. Crăpătură: defect sub formă de deschidere, cu dimen-siunea mai mare de 2mm, în structura finisajului sau suportul acestuia.
3.3. Exfoliere: defect constând în desprinderea parţială sau
totală a unui sau mai multor straturi dintr-un finisaj cu sau fără
afectarea suportului.
3.4. Fisură: defect sub formă de deschidere, cu dimensiuni
cuprinse între 0,2 – 2 mm.
3.5. Lucrări de reabilitare a finisajelor: ansamblu de operaţii
ce constă în recunoaşterea finisajelor existente, diagnosticarea lor şi
228

refacerea funcţionalităţii şi aspectului acestora, fie cu materiale şi tehnologii similare, fie cu soluţii modificate.
3.6. Microfisură: defect sub formă de deschideri discontinue
sau continue cu dimensiuni sub 0,2 mm.
3.7. Prăfuire: defect ce se manifestă la suprafaţa unui finisaj,
constând în pierderea coeziunii moleculare şi eliberarea constituenţilor
materialelor conţinute de către acesta, sub formă de pudră fină puţin
aderentă.
3.8. Stabilizarea suportului: aplicarea unei amorse pe suporturile
superficial pulverulente.
4. OPERAŢII PRELIMINARE ÎNCEPERII REABILITĂRII FINISAJELOR
Premergător conceperii soluţiilor de reabilitare a finisajelor este necesară parcurgerea unor etape, a căror derulare este prezentată sistematizat în schema cronologică şi decizională ce urmează şi detaliat în paragrafele 4. l. şi 4.2.
229

4.1. Recunoaşterea finisajelor existente
Recunoaşterea finisajelor existente ale pereţilor şi pardoselilor interioare sau exterioare constă în cercetarea acestora prin metode specifice şi anume:
• cercetarea istoricului finisajelor din cartea tehnică a construc-
ţiei;
• efectuarea de analize distructive şi nedistructive, după caz.
Aceste analize stabilesc:
• materialele ce au stat la baza finisajelor în cauză;
• concepţia lor de alcătuire:

– în câmp curent;
– în eventuale zone cu structuri diferite ale suportului;
– în zonele de rosturi structurale sau existente la nivelul
suportului finisajelor (ex.: rosturi în şape).
4.2. Diagnosticarea finisajelor
Diagnosticarea finisajelor existente ale pereţilor interiori sau exteriori şi a pardoselilor interioare sau exterioare constă în stabilirea gradului de uzură a finisajelor, a capacităţii lor funcţionale, precum şi a necesităţii lucrărilor de reabilitare şi a naturii acestora.
Diagnosticarea finisajelor se realizează după caz, prin analize nedistructive sau distructive şi vizează diversele modificări de aspect, structură, comportament al finisajului, inclusiv al suportului acestuia, conform schemei cronologice şi decizionale prezentate anterior.
în detaliu se va urmări:
• stabilirea stadiului de uzură al finisajelor precum şi a tipurilor
degradărilor:
– mecanice
– chimice
– biologice
• localizarea degradărilor şi aprecierea proporţiilor acestora:
– la nivelul suprafeţei finisajelor monostrat sau la nivelul
stratului vizibil al finisajelor multistrat: murdărire, decolorări
231

datorate acţiunii razelor UV, pătări, băşicări, mici zgârieturii
etc.;
– în structura finisajelor sau la nivelul interfeţelor stratu-
rilor, în cazul finisajelor multistrat: tendinţa de măcinare
prăfuire, fisuri sau crăpături, în grosimea finisajelor monostrat
sau la nivelul unuia sau mai multor straturi, în cazul celor
multistrat, desprinderi între straturi, modificări de culoare în
profunzime (ca urmare a unor acţiuni biologice – ciuperci,
mucegaiuri etc. sau chimice) etc.;
– la nivelul suportului finisajelor: desprinderi de pe suport,
însoţite sau nu de umflări, exfolieri ale finisajelor de tip
peliculogen sau ale protecţiilor împotriva acţiunilor mecanice,
chimice, apei;
– în dreptul rosturilor structurale sau nestructurale alei
suportului finisajelor, precum şi al rosturilor specifice finisa-
jelor cu diferite tipuri de placaje.
• stabilirea cauzelor degradărilor:
– degradări provocate de acţiuni ale agenţilor atmosferici:
apă sub formă lichidă, solidă sau de vapori, variaţii de tempe-
ratură, radiaţii solare, factori chimici poluanţi din atmosferă;
– degradări provocate de acţiuni ale agenţilor mecanici:
solicitări de forfecare, poansonare, şocuri mecanice, dilatări
contracţii, vibraţii din traficul suprateran sau subteran sau din
alte activităţi conexe (garaje, discoteci etc.), apărute în timp ca
urmare a schimbărilor de destinaţii şi neluate în calcul la
proiectare;
– degradări provocate de acţiuni ale fenomenelor
reologice: deformaţii, fisuri datorate fenomenului de curgere
lentă a betonului din structura de rezistenţă;
– degradări provocate de acţiuni ale agenţilor biologici:
modificări de culoare sau structurale;
– alte degradări provocate de erori de concepţie, erori de
proiectare, erori datorate nerespectării tehnologiei de execuţie,
întreţinere sau survenite în urma alegerii unor soluţii incompa-
tibile cu suportul sau finisajul existent.
232

– aprecierea procentului degradărilor, profunzimea şi suprafaţa
afectată;
– aprecierea capacităţii funcţionale a finisajelor:

– gradul de păstrare a performanţelor lor specifice;
– măsura în care mai răspund cerinţelor actuale.
– aprecierea necesităţii reabilitării finisajelor şi a modalităţilor
optime de realizare.
Pe baza diagnosticării se va stabili modul de refacere a finisajelor:
a) refacerea exclusivă a stratului vizibil al finisajelor pereţilor
sau al stratului de uzură în cazul pardoselilor – R l;
b) refacerea parţială (pe zone, în profunzimea finisajului,
funcţie de localizarea degradărilor) – R2;
c) refacerea totală (întreaga suprafaţă finisată, începând de la
suport, cu sau fără repararea acestuia, funcţie de rezultatele
diagnosticării) – R3.
În cazul a) lucrările de reabilitare se referă la diferite operaţii, după caz, ca de exemplu:
– curăţarea prin mijloace mecanice sau chimice (periere, spă-
lare, curăţare cu abur, curăţare cu diferite substanţe chimice, sablare);
– reparaţii superficiale la nivelul stratului vizibil al finisajelor
pereţilor sau al stratului de uzură în cazul pardoselilor (ex.: închideri
de microfisuri prin acoperire cu sisteme elastice: vopsitorii, tencuieli,
alte protecţii);
– îndepărtarea stratului vizibil sau de uzură urmată de refacerea
lui integrală, în vechea soluţie sau alta nouă, compatibilă.
În ultimele două cazuri, b) şi c) se subînţeleg lucrări de reabilitare ale finisajelor în profunzimea structurii lor, care pot viza sau nu, operaţii de refacere a stratului suport:
– închiderea fisurilor rezultate în urma diagnosticării în
profunzimea finisajului, după caz, cu sisteme elastice (ex: chituri
flexibile de reparaţii), răşini epoxidice etc.;
233

– închiderea fisurilor rezultate în urma diagnosticării la nivelul
stratului suport, după caz, cu răşini epoxidice sau sisteme elastice
(ex: chituri flexibile de reparaţii acoperite ulterior cu mortare flexibile
ce înglobează plase din fibră de sticlă pentru preluarea întinderilor şi
împiedicarea fisurării noului finisaj);
– refacerea aderenţei la suport cu substanţe specifice de reglare
a absorbţiei acestuia sau stabilizare (ex.: grunduri de impregnare).
Funcţie de concluziile stabilite în urma diagnosticării, se va
decide conservarea (C) finisajelor existente, în scopul prelungirii
duratei de viaţă a acestora, constând în protecţii mecanice, chimice,
hidrofobe.
Necesitatea conservării finisajelor poate surveni, conform
schemei cronologice şi decizionale prezentate anterior şi în situaţiile
următoare:
• analizele efectuate conduc la rezultate pozitive, parţiale, cele
negative nevizând aspecte importante cum ar fi aderenţa la suport a
finisajelor, modificări structurale importante, care să compromită
existenţa şi funcţionalitatea acestora; se decid în acest caz, lucrări de
refacere de tip Rl, R2, ca de exemplu: curăţare (prin aspirare, spălare
cu apă fără/cu detergenţi adecvaţi, cu abur, cu mijloace mecanice sau
chimice) urmate sau nu, după caz, de conservare (C) (ex: aplicarea
unor protecţii hidrofobe, chimice, mecanice etc.).
• analizele efectuate conduc la rezultate negative integrale sau
parţiale, care vizează aspecte importante cum ar fi aderenţa la suport a
finisajelor, modificări structurale importante, care să compromită
existenţa şi funcţionalitatea acestora; se decide în acest caz refacerea
totală -R3, astfel:

– cu soluţii identice cu cele existente, dar protejate conform
concluziilor diagnosticării, împotriva factorilor responsabili ai
degradărilor (ex: diferite protecţii hidrofobe, protecţii chimice,
protecţii mecanice);
– cu soluţii identice cu cele existente şi cu schimbarea
concepţiei de alcătuire a finisajelor (ex: în dreptul rosturilor
clădirii sau ale suportului lor, în zonele în care suportul se
modifică ca materiale de realizare etc.);
234

• cu soluţii de finisaje diferite faţă de cele existente, care să
cuprindă produse şi/sau tehnologii moderne, compatibile cu
suportul existent.
5. PROIECTAREA LUCRĂRILOR DE REABILITARE A FINISAJELOR
5.1. Conţinutul proiectului privind reabilitarea finisajelor
Proiectul privind reabilitarea finisajelor se va efectua la solicitarea scrisă a beneficiarului construcţiei (clientului) şi va conţine cel puţin următoarele:
a) piese desenate:
• planuri parter, nivele curente, elevaţii şi secţiuni pentru
faţade sau pereţi interiori, după caz; acestea pot fi preluate din
documentaţia iniţială a construcţiei şi refăcute pe bază de
relevee pentru marcarea unor eventuale modificări efectuate în
timp, precum şi a degradărilor survenite la finisajele aferente
(inclusiv la suportul acestora);
• detalii, secţiuni ale acestora, conform proiectului de
execuţie a vechilor finisaje;
• detalii, secţiuni ale acestora, conform proiectului de
execuţie în dreptul rosturilor aferente finisajelor şi suportului
acestora, din care să rezulte în mod clar modul în care acestea
au fost rezolvate;
• planuri, detalii, secţiuni privind soluţiile de reabilitare
a finisajelor, cu menţionarea agrementelor lor tehnice în
valabilitate, atunci când lucrările se bazează pe soluţii moderne
sau a recepturilor produselor/standardelor în vigoare când
acestea se bazează pe soluţii vechi/tradiţionale.
235

b) piese scrise:
• rezultatele expertizelor tehnice sau ale oricăror altor sondaje efectuate, care au stat la baza alegerii soluţiilor tehnici
de reabilitare;
• menţionarea agrementelor tehnice în valabilitate, atunci
când lucrările se bazează pe soluţii moderne (inclusiv în căzul
în care aceste soluţii se referă la oricare tip de curăţare) sau a
recepturilor produselor, când acestea se bazează pe soluţii vechi
tradiţionale;
• menţionarea analizelor de compatibilitate între vechile
materiale şi noile produse utilizate în lucrările de reabilitare.
Proiectul va fi însoţit de caietul de sarcini care va conţine ce puţin:
• prezentarea etapelor tehnologice de preparare şi punere
în operă a materialelor/produselor utilizate pentru reabilitarea
finisajelor;
• fazele determinate pentru verificările calităţii lucrărilor
de reabilitare, obligatorii pe perioada execuţiei, conform norma-
tivelor specifice în vigoare;
• măsuri speciale de protecţie a muncii şi stingere a
incendiilor.
5.2. Alegerea soluţiei de reabilitare 5.2.1. Condiţii generale
Alegerea soluţiei de reabilitare constă în stabilirea produselor şi tehnologiilor de aplicare adecvate fiecărei situaţii concrete, în funcţie de degradările constatate şi ţinând seama de reglementările în vigoare.
Pentru luarea deciziei de reabilitare, diagnosticarea finisajelor pereţilor şi pardoselilor trebuie să aibă la bază un studiu bazat pe analize distructive sau nedistructive, conform cazurilor concrete efectuate pe o suprafaţă de cel puţin 50 mp.
236

Produsele şi tehnologiile ce intră în alcătuirea unei soluţii de reabilitare trebuie să constituie un sistem omogen: acestea trebuie să provină de la un singur producător, iar în situaţia în care acest lucru nu este posibil, sistemul respectiv trebuie să aibă avizul tehnic al unui institut de specialitate, din punct de vedere al compatibilităţii componentelor lui.
5.2.2. Criterii generale de alegere a soluţiilor de reabilitare
Criteriile de alegere se referă la:
a) tipul de refacere rezultat în urma diagnosticării: R1, R2, R3;
b) compatibilitatea soluţiilor de curăţare (produs şi tehnologie)
cu finisajul căruia i se aplică, în cazul refacerii de tip R1;

c) compatibilitatea materialelor/produselor ce alcătuiesc fini-sajul nou cu cele din vechiul suport, în cazul refacerii de tip R3;
d) compatibilitatea materialelor/produselor care pot intra în
sistemul ales, în cazul refacerilor de tip R1, R2, R3; de exemplu:

– amorse sau grunduri de pregătire a suportului (pentru
stabilizare, reducerea gradului de absorbţie etc.) faţă de finisajul
ce urmează a fi aplicat;
– protecţii hidrofobe, protecţie împotriva acţiunilor meca-nice sau chimice faţă de finisajul vechi;

e) compatibilitatea în zonele de interferenţă între vechiul şi noul
finisaj, în cazul refacerii de tip R2;
f) compatibilitatea soluţiei alese cu mediul ambiant, în cazul
finisajelor faţadelor cu refaceri de tip R1, R2, R3; de exemplu:

– se vor evita soluţii pe bază de lianţi organici la clădiri
situate în apropierea unor zone împădurite;
– se vor evita finisaje cu culori închise pe faţade însorite;
g) posibilitatea redării aspectului unitar/omogen al finisajului
reabilitat;
h) durabilitatea;

Please contact the author for suggestions or further informations: architects.co@gmail.com;

cropped-justice-symbol-17612.jpg
►→HOME
***Table of Content united architects
* Table of Content all Sites

MORE INFORMATION ON MY OTHER SITES:
architecture, literature, essays, philosophy, biographies
►→ united architects;
►→ united architects – legislaţie;
►→ united architects – legislaţie 2;
►→ united architects – legislaţie 3;
►→ united architects – legislaţie 4;
►→ united architects – essays;
►→ united architects – writings;
►→ united architects – biographies;
►→ united arhitects – great architects;
►→ united architects music;
►→ united architects – poetry;
►→ united architects – art;
►→ united architects – essays, philosophy;
(and counting)

(motor căutare: case tipizate, proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, căutare: proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, casă, proiect, planuri, schiţă, structurist, instalator, proiectant, locuinţă, cărămidă, blocuri ceramice, goluri, verticale, orizontale, cortină, b.a. beton armat, lemn, panouri, prefabricate, sandwich, stratificat, hală, spaţiu comercial, servicii, vacanţă, pensiune, cabană, hotel, sediu, bisericească, bar, spălătorie, fermă, seră, agricolă, fezabilitate, magazin, servicii, ridicare topo, topometrică, topografică, cadastru, studiu geo, geotehnic, expertiză, instalaţii, electrice, sanitare, termice, amenajare, design, mobilare, echipare, echipamente, demolare, mansardare, extindere, aviz, autorizaţie, documentaţie, memoriu, parte, scrisă, desenată, faza, dde. detalii, pac, primărie, regie, urbanism, general, zonal, inspecţie, firmă, birou, caut) (prahova, ploieşti, iaşi, paşcani, dolj, craiova, constanţa, mangalia, bacău, cluj, suceava, vatra dornei, câmpulung, timiş, timişoara, argeş, piteşti, galaţi, bihor, oradea, braşov, mureş, neamţ, dâmboviţa, maramureş, baia, satu mare, buzău, olt, hunedoara, arad, vaslui, bârlad, botoşani, teleorman, sibiu, vâlcea, vrancea, gorj, alba, brăila, satu mare, caraş-severin, harghita, călăraşi, bistriţa-năsăud, mehedinţi, ilfov, giurgiu, ialomiţa, tulcea, sălaj, covasna)
free counters

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: