*Lege nr.15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale


Madison Square Park Tower, Daniel Libeskind

Madison Square Park Tower, Daniel Libeskind

tarife proiectare: click here →
FEES: $$$
euro_banknotes

cropped-justice-symbol-17612.jpg

►→home

Table of Content united architects legislaţie 4
* Table of Content all Sites

Agrementări:

arh. Viorel Mihalache: Numărul înregistrării în Tabloul Naţional al Arhitecţilor (TNA): 5260
arh. Daniela Şlincu (TNA): 3243
dr. arh. Dragoş Ciolacu (TNA): 127
arh. Dragoş Călugăreanu (TNA): 4249
arh. Dorin Curelaru (TNA): 216

► Acestea sunt link-uri la fişiere de prezentare în animaţie (filmare simulată) a unor construcţii:
Proiect tip 117
Proiect tip 112
Proiect tip 109
Proiect tip 88
Proiect tip 97
Proiect tip 87
Casă din panouri lemn, demontabilă
Biserica Mânăstirii Horaiţa, Neamţ
Bar la ţară cu locuinţă de serviciu

► Documentaţia completă (scrisă şi desenată, arhitectură, structură, instalaţii electrice, termice, sanitare) pentru oricare dintre modelele prezentate vă poate fi remisă la preţul de 1.500 RON pentru proiect de autorizare a construcţiei (doar arhitectura) sau 2.500 RON (arhitectură, structură, instalaţii) (PAC) şi 4.000 RON pentru proiectul tehnic (arhitectură, structură, instalaţii) (PTh, DDE). La aceste preţuri este inclusă adaptarea la teren şi mici modificări funcţie de necesităţile clientului.

►→Pentru proiecte de case de locuit executate după tema dumneavoastră sau după o temă propusă de noi preţul de proiectare este de 3.500 RON pentru proiectul de autorizare de construcţie (PAC) şi 6.500 RON pentru proiectul tehnic (PTh, DDE), indiferent de amplasamentul construcţiei;
Pentru stabilirea soluţiei, vom deschide o pagină pe site-ul nostru de propuneri proiectare (publică sau privată – deci vizibilă doar pentru dumneavoastră) cu schiţe, planuri şi o filmare virtuală a casei) actualizate până la ajungerea la un acord comun ca aceasta:

PROPUNERE PROIECTARE

► pentru detalii vezi: ►→tarife-proiectare

Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce economii. De asemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.

Adresele de contact:
arh.danmihalache @gmail.com; architects.co@gmail.com, la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :

0770/694.945; 0748/371.353; (arh. dan mihalache)

0745/414.909 (arh. Daniela Şlincu: slincud@yahoo.com : arhitectură, urbanism, sistematizare)
– 0722/694.564 (dr. arh. dragoş ciolacu – urbanism, sistematizare)
– 0722/328.919 (arh. Dorin Curelaru)
0741/602.408 (ing. mihai călugăreanu)
– 0730/267.259 (ing. topo codru condurache)
– 0745/208.605 (ing. topo dan vasiliu)
– ing. cadastru dana frunza -ridicare topo, intabulare
0745278975; 0723280269
ing. cadastru elisei ioan, 0740199160-ridicare topo, intabulare
topografii@yahoo.com
– expertize tehnice, verificare proiecte: prof. dr. ing. liviu groll
– studiii geo: ing. alexandru vosniuc
– execuţie: ing. Mihai Zaharia: 0742/695.093; mihaizaharia123@gmail.com
– materiale de construcţie: Donausieger SRL (0742/852.021)
– asistenţa juridică: avocat constantin băcăuanu, tel. 0744/645.317
►→ Pentru mai multe detalii de contactare ►→ mergi la: ►→contact.

OFERIM COMISION DE PROIECTARE
funcţie de valoarea proiectului, indiferent de amplasament sau destinaţie

Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sub-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa la categoria “my sites
Colegilor arhitecţi şi ingineri care găsesc interesante informaţiile furnizate le dorim succes. Lăsaţi sugestii de completare sau contactaţi-ne pentru completarea listei ori trimiterea prin email a unor date suplimentare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.
► Pentru legi, regulamente, ordine, normative de proiectare pe care nu le găsiţi pe acest site click aici: ► LEGISLAŢIE

manuscript

manuscript

LEGE nr.15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale

Textul actului publicat în M.Of. nr. 98/8 aug. 1990

LEGEA 15 din 7 August 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
CAPITOLUL 1
Dispoziţii generale
Art. 1
Unităţile economice de stat, indiferent de organul in subordinea căruia işi desfăşoară activitatea, se organizează şi funcţionează, in conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, sub formă de regii autonome sau societăţi comerciale.
De asemenea, unităţi economice, bunuri sau activităţi pot fi, după caz, concesionate sau inchiriate cu respectarea prevederilor prezentei legi.
Regiile autonome şi societăţile comerciale pot, in condiţiile prezentei legi, să se asocieze pentru realizarea in comun de activităţi productive şi de comercializare.
CAPITOLUL 2
Regiile autonome
Art. 2
Regiile autonome se organizează şi funcţionează in ramurile strategice ale economiei naţionale – industria de armament, energetică, exploatarea minelor şi a gazelor naturale, poştă şi transporturi feroviare -, precum şi unele domenii aparţinând altor ramuri stabilite de guvern.
Art. 3
Regiile autonome sunt persoane juridice şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.
Regii autonome se pot infiinţa prin hotărarea guvernului, pentru cele de interes naţional, sau prin hotărare a organelor judeţene şi municipale ale administraţiei de stat, pentru cele de interes local, din ramurile şi domeniile stabilite potrivit art. 2.
Art. 4
Prin actul de infiinţare a regiei autonome se vor stabili obiectul său de
activitate, patrimoniul, denumirea şi sediul principal.
Regiile autonome pot infiinţa in cadrul structurii lor: uzine, fabrici, ateliere, servicii, sucursale şi alte asemenea subunităţi necesare realizării obiectului de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile lor din cadrul regiei autonome şi cu terţii sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al regiei autonome, elaborat de consiliul de administraţie şi aprobat de organul care a infiinţat regia respectivă.
Art. 5
Regia autonoma este proprietara bunurilor din patrimoniul său.
In exercitarea dreptului de proprietate, regia autonomă posedă, foloseste şi dispune, in mod autonom, de bunurile pe care le are in patrimoniu, sau le culege fructele, după caz, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita.
Instrainarea bunurilor imobile apartinind regiei autonome sau incheierea de tranzactii in litigii cu valoare de peste zece milioane de lei se face cu aprobarea ministerului de resort.
Art. 6
Regia autonoma trebuie sa acopere cu veniturile provenite din activitatea sa toate cheltuielile, inclusiv dobinzile, amortizarea investitiilor şi rambursarea creditelor şi sa obtina profit.
Cheltuielile vor putea depasi veniturile numai pentru motive temeinice – in special pentru executarea de lucrari şi servicii in interes public – cu aprobarea, pentru fiecare caz in parte, a ministrului de stat pentru orientarea economică, pe baza propunerii ministerului de resort, avizata de Ministerul Finantelor. in asemenea cazuri, o data cu aprobarea, se vor stabili cuantumul şi sursele de compensare a pierderilor suferite de regie.
Art. 7
Regia autonoma intocmeste anual buget de venituri şi cheltuieli, bilant contabil şi cont de profit şi pierderi, după modele stabilite de Ministerul Finantelor.
Bilantul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se aproba de Ministerul Finantelor, sau, după caz, de directiile financiare teritoriale de la sediul regiei in cauza.
Bilantul contabil şi contul de profit şi pierderi al regiilor autonome organizate la nivel naţional se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III a, iar pentru regiile de interes local publicarea se face in presa locala.

Art. 8
Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, regia autonoma constituie fondul de rezerva şi fondul de dezvoltare, asigura sumele necesare satisfacerii unor necesitatii social-culturale şi sportive ori de perfectionare-recalificare ale personalului angajat, precum şi pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plateste impozitele, taxele, cotele de asigurari şi securitate sociala şi celelalte varsaminte prevazute de lege.
Consiliul de administratie al regiei autonome poate hotari şi crearea altor
fonduri in afara celor mentionate la aliniatul precedent.
Partea din venituri ramasa după constituirea fondurilor proprii şi efectuarea platilor mentionate la aliniatul 1 reprezinta profitul net al regiei.
Din acest profit 5% se utilizeaza pentru constituirea unui fond de participare a angajatilor la profituri, iar restul se varsa, după caz, la bugetul statului sau al organului administraţiei locale.
Art. 9
Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care, in cursul unui an, mijloacele regiei autonome nu sunt suficiente, regia poate contracta credite financiare cu Banca Naţionala a Romaniei sau alte banci, in valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate in anul precedent.
Pentru acoperirea eventualelor deficite, regiile autonome pot beneficia de subventii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ori pot contracta credite bancare.
Subventiile se acorda şi se administreaza de guvern sau de organele locale ale administraţiei de stat, după caz, in limitele fondurilor prevazute in bugetele acestora şi pot fi utilizate numai potrivit scopurilor pentru care au fost acordate.
Art. 10
Regia autonoma hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, şi care se finanteaza din surse proprii, credite bancare sau alocatii de la bugetul statului, ori, după caz, de la bugetele locale.
Contractarea de credite pentru investitii mai mari de 50 milioane lei se efectueaza pe bază aprobarii prealabile a ministrului de stat pentru orientare economică.
Art. 11
Operatiunile de incasari şi plati ale regiei autonome se efectueaza prin conturi deschise la banci.
In limitele celor stabilite de Banca Naţionala a Romaniei, pentru necesitati curente, regia autonoma poate efectua operatiuni de incasari şi plati in lei şi in valuta prin casieria proprie.
Operatiunile de incasari şi plati cu strainatatea se vor efectua prin unităţile Bancii Romane de Comert Exterior sau alte banci.
Art. 12
Conducerea regiei autonome revine consiliului de administratie, compus din 7-15 persoane, din care una este directorul sau directorul general al regiei.
Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului de resort sau, după caz, prin decizia conducatorului administraţiei teritoriale locale.
Din consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Finantelor şi după caz, reprezentanti ai Ministerului Resurselor şi Industriei, Ministerului Comertului şi Turismului şi ministerului economic de resort. Ceilalti membri vor fi numiti dintre ingineri, tehnicieni, economisti şi juristi specializati in domeniul de activitate al respectivei regii.
Consiliul de administratie işi desfăşoară activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizare şi functionare şi hotareste in toate problemele privind activitatea regiei, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
Art. 13
Membrii consiliului de administratie:
a) se numesc pentru o perioada de 4 ani, iar jumatate din ei pot fi inlocuiti la
fiecare doi ani;
b) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie sau participa la societăţi comerciale cu care respectiva regie autonoma intretine relatii de afaceri sau are interese contrare;
c) işi pastreaza calitatea de angajati la institutia sau unitatea de la care provin şi toate drepturile şi obligatiile derivind din aceasta calitate;
d) sunt platiti cu o indemnizatie stabilita de consiliul de administratie pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate.
Consiliul de administratie poate propune organului care l-a numit, potrivit art.
12, inlocuirea unui membru necorespunzator.
Art. 14
in prima luna a fiecarui an, consiliul de administratie prezinta ministerului de resort, sau, după caz, administraţiei teritoriale locale, un raport asupra activităţii desfasurate de regie in anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul in curs.
Art. 15
Activitatea curenta a regiei autonome este condusa de un director general sau un director numit de consiliul de administratie, cu avizul ministrului de resort, sau, după caz, al conducatorului administraţiei locale de stat.
CAPITOLUL 3
Societăţi comerciale
Art. 16
Unităţile economice de stat, cu exceptia celor care se constituie ca regii autonome, vor fi organizate sub forma de societăţi pe actiuni sau societăţi cu raspundere limitata, in condiţiile prevazute de lege.
Art. 17
Unităţile economice de interes republican se organizează ca societăţi comerciale prin hotărare a guvernului, iar cele de interes local, prin decizia organului administraţiei locale de stat.
Art. 18
Prin actul de infiinţare se aproba statutul societăţii comerciale şi se vor stabili:
a) forma juridica, obiectul de activitate, denumirea şi sediul principal al societăţii;
b) capitalul social subscris, structura şi modalitatea de constituire a acestuia;
c) modalitatea de prelucrare a activului şi pasivului unităţii economice de stat care se constituie in societate comerciala.
In baza actului de infiinţare, societatea comerciala se inscrie in registrul camerelor de comert şi industrie. Actul de infiinţare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art. 19
Inventarierea patrimoniului unităţilor economice de stat supuse transformarii in societăţi comerciale, precum şi evaluarea şi stabilirea capitalului societăţilor comerciale infiinţate pe aceasta cale se fac in condiţiile stabilite prin hotărare a guvernului.
Art. 20
Initial, capitalul social al societăţilor comerciale constituie potrivit art. 17 este detinut integral de statul roman sub forma de actiuni sau parti sociale, in raport cu forma juridica a societăţii şi va fi varsat in intregime la data constituirii societăţii.
Bunurile din patrimoniul societăţii comerciale sunt proprietatea acesteia, cu exceptia celor dobindite cu alt titlu.
Art. 21
Societăţile comerciale infiinţate conform prezentei legi au un actionar, respectiv detinator de parti sociale, unic pina la transferul total sau partial al actiunilor sau partilor sociale catre terte parti din sectorul public sau privat, din tara sau din strainatate, in conformitate cu legislatia speciala.
Art. 22
in vederea pregatirii, organizarii şi coordonarii activităţii de transfer a actiunilor sau partilor sociale se constituie Agentia naţionala pentru privatizare, in subordinea guvernului.
Atributiile agentiei sunt cele stabilite prin lege speciala, precum şi prin prezenta lege, iar structura organizatorica a acesteia se va stabili prin hotărare a guvernului.
Art. 23
Societăţile comerciale, constituite potrivit prezentei legi, vor transmite Agentiei naţionale pentru privatizare un titlu de valoare egal cu 30% din cuantumul capitalului social stabilit, in termen de 30 de zile de la constituirea lor.
In temeiul titlurilor astfel primite, Agentia naţionala pentru privatizare va emite inscrisuri nominative de valoare a cite 5.000 lei pe care le va distribui in mod egal şi gratuit tuturor cetatenilor romani cu domiciliul in tara, care pina la data de 31 decembrie 1990 au implinit virsta de 18 ani.
Fac exceptie persoanele condamnate pentru delapidare, furt, tilharie, distrugere cu intentie, inselaciune, gestiune frauduloasa, abuz de incredere comis in dauna avutului obstesc sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mita, arestare nelegala şi cercetare abuziva şi infractiuni contra pacii şi omenirii.
Prevederile alineatului precedent nu se aplica celor condamnati pentru sustrageri de produse agricole de pe cimp savirsite pina la 22 decembrie 1989.
Negocierea şi transmiterea inscrisurilor nominative de valoare, prin acte intre vii, va putea avea loc după trecerea unui an de la publicarea prezentei legi numai intre cetatenii romani cu domiciliul in tara şi exclusiv prin intermediul Agentiei naţionale pentru privatizare, tranzactiile neinregistrate de aceasta fiind nule de drept.
Inscrisurile de valoare vor fi utilizate de catre titular in limitele valorii lor nominale, pentru achizitionarea de actiuni sau parti sociale la societăţile comerciale constituite prin transformarea actualelor unităţi economice de stat, potrivit legislatiei speciale.
Guvernul va prezenta parlamentului programul şi principiile actiunii de privatizare, urmarind formularea unor solutii fundamentate pe criterii economice şi diferentiate in functie de specificul fiecarui sector economic şi fiecarei unităţi, precum şi crearea unui regim de protectie şi de preferinta pentru salariatii societăţilor comerciale care urmeaza a fi privatizate.
Operatiunile cu inscrisurile nominative de valoare sunt supuse unei taxe de timbru de 1%.
Art. 24
Societăţile comerciale cu capital de stat intocmesc anual buget de venituri şi cheltuieli, bilant contabil şi cont de profit şi pierderi, in condiţiile prevazute de lege.
Bilantul contabil şi contul de profit şi pierderi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
CAPITOLUL 4
Concesionarea, inchirierea şi locatia gestiunii
Art. 25
Prin hotărare a guvernului, la propunerea ministrului de stat pentru industrie şi comert, activităţi economice, servicii publice, unităţi de productie ale unor regii autonome şi terenuri proprietate de stat pot face obiectul unor concesiuni.
Concesiunea se acorda numai pe bază de licitatie publica şi cu conditia ca prin concesionare sa se asigure statului un venit fix anual, cel putin egal cu media beneficiilor nete realizate prin exploatarea, in ultimii 5 ani, a obiectului concesiunii, ori a unor obiecte similare. Acest venit nu va putea fi mai mic decit rata dobinzii Bancii Naţionale, aplicata la valoarea estimata a concesiunii stabilita prin hotărare a guvernului.
Unităţi de productie pot fi concesionate fara acordul regiei autonome respective, daca in ultimii doi ani premergatori concesionarii regia in cauza a recurs la subventii de stat.
Concesionar poate fi orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina.
Examinarea şi acceptarea ofertelor prezentate la licitatie se efectueaza de catre Agentia naţionala pentru privatizare.
Art. 26
Organizarea licitatiei privind concesionarea, precum şi caietul de sarcini cuprinzind condiţiile concesiunii se aproba de guvern şi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum şi in presa, cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii licitatiei.
Art. 27
Caietul de sarcini şi contractul de concesiune vor cuprinde dispoziţii privind:
a) obiectul concesiunii;
b) durata concesiunii, care nu poate fi mai mare de 20 ani;
c) programul minimal al lucrarilor ce urmeaza a fi executate de concesionar şi al eventualelor investitii noi;
d) pretul concesiunii şi plata eventualelor redevente in natura din rezultatele productiei;
e) transmiterea, la data expirarii concesiunii, a tuturor bunurilor concesionate sau dobindite pe perioada concesiunii şi destinate exploatarii acesteia, in proprietatea concedentului, libere de orice sarcini;
f) condiţiile in care se poate rascumpara concesiunea;
g) condiţiile rezilierii contractului de concesiune şi raspunderea concesionarului in cazul rezilierii contractului din culpa sa;
h) raspunderea concesionarului pentru neindeplinirea obligatiilor impuse de caietul de sarcini;
i) controlul activităţii concesionarului de catre reprezentanti ai Ministerului Finantelor şi ai ministerului economic de resort;
j) alte obligatii in raport cu obiectul concesiunii.
Art. 28
Controlul respectarii de catre concesionar a caietului de sarcini şi a obligatiilor asumate prin contractul de concesiune se efectueaza de catre Agentia naţionala pentru privatizare.
Art. 29
Subconcesionarea poate avea loc numai pe bază aprobarii guvernului, data la propunerea Agentiei naţionale pentru privatizare.
Art. 30
Bunuri din proprietatea statului pot face obiectul unui contract de inchiriere, pe bază aprobarii guvernului sau a organului administraţiei locale de stat, după caz.
Art. 31
Contractul de inchiriere se incheie pe bază de licitatie şi va include clauze de natura sa asigure exploatarea bunului inchiriat potrivit specificului acestuia.
Contractul de inchiriere se poate incheia cu orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, de catre organul de stat in evidenta şi administrarea căruia se afla bunurile in cauza.
Art. 32
Regiile autonome sau societăţile comerciale pot incheia cu persoane fizice ori juridice, romane sau straine, contracte de locatie a gestiunii, avind ca obiect gestiunea sectiilor, uzinelor, fabricilor şi a altor subunităţi economice din structura lor.
Regulile generale privind incheierea acestor contracte se aproba prin hotărare a guvernului.
CAPITOLUL 5
Asocierea şi libera concurenta
Art. 33
Regiile autonome şi societăţile comerciale se pot asocia in vederea realizarii de activităţi comune care prezinta interes pentru asociati. Prin aceasta asociere nu se naste o noua persoana juridica, iar raporturile dintre asociati se vor stabili prin contractul de asociere.
Art. 34
Contractul de asociere va cuprinde urmatoarele:

a.) partile contractante;
b.) activităţile economice ce se vor realiza in comun;
c.) contributia fiecarei parti la realizarea activităţilor economice comune convenite;
d.) condi?iile de administrare şi conducere a asociatiei;
e.) modalitatea de impartire a rezultatelor activităţilor economice comune desfasurate;
f.) cauzele de incetare a asocierii şi modalitatea de impartire a rezultatelor lichidarii;
g.) orice alte clauze necesare activităţii asociatiei.
Art. 35
Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital partial sau total de stat se pot asocia intre ele sau cu terte persoane juridice sau fizice, romane sau straine, in scopul crearii de noi societăţi comerciale.
Art. 36
Se interzic orice acorduri intre societăţile comerciale sau regiile autonome, orice decizie de asociere intre acestea şi orice practici concertate care sunt susceptibile a afecta comertul intre agentii economici şi care au ca obiect sau ca efect impiedicarea, restringerea sau denaturarea jocului concurentei, ori exploatarea de maniera abuziva a unei pozitii dominante detinuta pe piata sau pe o parte substantiala de piata, cum sint:
a.) fixarea sau impunerea de maniera directa sau indirecta a preturilor de monopol şi de dumping, ori a altor condiţii contractuale neloiale;
b.) limitarea sau controlul productiei, desfacerii, dezvoltarii tehnice sau investitiilor;
c.) impartirea pietelor sau surselor de aprovizionare;
d.) aplicarea fata de partenerii comerciali a unor condiţii inegale la prestatii echivalente, producindu-le in acest fel un dezavantaj in rapoartele concurentiale;
e.) subordonarea incheierii contractelor de acceptarea de catre parteneri a unor
prestatii suplimentare, prin natura lor sau potrivit uzantelor comerciale, nu au legatura cu obiectul acestor contracte.
Incalcarea interdictiilor prevazute la alin. 1 atrage aplicarea sanctiunilor prevazute de legea civila sau penala pentru actiunile de concurenta neloiala.
Sint interzise activităţile unui agent economic sau ale unui grup de agenti economici care ocupa o piata, o pozitie dominanta caracterizata printr-o situatie de monopol sau printr-o concentrare manifesta a puterii economice, in masura in care aceste activităţi pot afecta functionarea normala a pietei in condiţii de libera concurenta.
Art. 37
Actiunile impotriva practicilor şi actelor mentionate la art. 36 pot fi pornite de orice persoana interesata, iar judecarea lor este de competenta instantelor judecatoresti.
Art. 38
Nu constituie concurenta neloiala acordurile, deciziile de asociere şi practicile concertate care contribuie la ameliorarea productiei şi distributiei de produse, la promovarea progresului tehnic sau la ridicarea gradului de competitivitate al produselor, lucrarilor şi serviciilor romanesti pe piata externa.
Art. 39
in aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, la constituirea societăţilor comerciale, guvernul va proceda la restructurarea unităţilor economice de stat – intreprinderi, grupuri, combinate, trusturi şi a altor asemenea – pe criteriul autonomiei functionale şi financiare, urmarindu-se reducerea dimensiunii marilor intreprinderi şi multiplicarea agentilor economici care produc acelasi tip de bunuri, efectueaza acelasi tip de lucrari sau presteaza acelasi tip de servicii.

Pentru unităţile economice de stat de interes local, prevederile alin. 1 se aplica de prefecturi şi Primaria municipiului Bucuresti.
Art. 40
Statul işi poate rezerva activităţi economice pe care sa le desfasoare in mod exclusiv cu titlu de monopoluri de stat. Asemenea monopoluri, precum şi modul lor de administrare, se stabilesc prin legi speciale.
CAPITOLUL 6
Dispoziţii comune
Art. 41
Structura organizatorica şi functionala a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale se stabilesc de organele de conducere ale acestora.
Personalul regiilor autonome şi al societăţilor comerciale este angajat de directorul general, respectiv director. Nivelul de salarizare al personalului angajat se stabileste de organul de conducere al regiei sau societăţii comerciale, in functie de studii şi munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege.
Art. 42
Regiile autonome şi societăţile comerciale, precum şi concesionarii şi persoanele care exploateaza bunuri inchiriate in condiţiile prezentei legi, sunt obligate sa-si desfasoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor legale privind protectia mediului inconjurator şi sa realizeze din surse proprii mijloacele adecvate in acest scop.
Art. 43
Activitatea regiilor autonome şi a societăţilor comerciale poate fi influentata de stat prin pirghii economice cum sunt credite cu dobinzi preferentiale, comenzi de stat, subventii, impozite şi taxe.
Societăţile comerciale create pe bază prezentei legi pot fi subventionate pe bază hotaririi guvernului pe o perioada de maximum 4 ani, cu reduceri anuale ale cuantumului subventiei cu rate de 20% din suma initiala.
Nu se acorda subventii in caz de bancruta.
Art. 44
Regiile autonome şi societăţile comerciale create in temeiul prezentei legi pot efectua direct operatiuni de comert exterior. in acest scop ele urmeaza sa işi constituie compartimente specializate de export, import, marketing şi conjunctura, cu consultarea prealabila ?i obligatorie a Ministerului Comertului şi Turismului.
Art. 45
Regiile autonome şi societăţile comerciale create in temeiul prezentei legi au dreptul de a dispune asupra unei cote de 30% din veniturile lor nete in valuta.
Cu incepere de la 1 februarie 1991 aceasta cota se va ridica la 50%.
Restul veniturilor nete in valuta se preschimba in mod obligatoriu la Banca
Romana de Comert Exterior, contra lei, la cursul de schimb in vigoare la data operatiunii.
Prin veniturile nete in sensul prezentului articol se inteleg incasarile din operatiile de export după scaderea importurilor, comisioanelor, taxelor, impozitelor şi celorlalte cheltuieli in valuta legate de realizarea operatiilor respective.
Art. 46
Sumele in valuta ramase la dispozitia agentilor economici amintiti se pastreaza in conturi speciale deschise pe numele lor la Banca Romana de Comert Exterior sau la alte banci cu sediul in Romania.
Ministerul Comertului şi Turismului poate refuza autorizatia de import necesara utilizarii acestor sume numai atunci cind bunurile al caror import este urmarit se pot procura din tara in condiţii competitive şi numai daca o asemenea masura este necesara in scopul echilibrarii balantei de plati externe. Corespunzator, ministerul poate refuza şi autorizatia de export pentru bunurile strict necesare realizarii productiei interne.
Art. 47
Relatiile comerciale dintre regiile autonome, cele dintre societăţile comerciale cu capital de stat, precum şi relatiile dintre ele ori intre ele şi stat se vor desfasura pe baze contractuale.
Contractele incheiate intre agentii economici mentionati la alin. 1 vor fi guvernate de principiul libertatii contractuale şi de reglementarile cuprinse in Codul civil şi Codul comercial roman, cu exceptiile decurgind din prezenta lege.

Art. 48
Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat vor putea practica intre ele şi raporturile cu tertii, preturile decurgind din actiunea conjugata a cererii şi ofertei, cu exceptia situatiei cind pe piata romaneasca nu exista cel putin trei agenti economici care sa comercializeze acelasi tip de bun, lucrare sau serviciu, precum şi cu exceptia cazurilor in care preturile sunt subventionate de stat potrivit hotaririi guvernului. in aceste din urma cazuri preturile se vor stabili de catre guvern prin negociere cu agentii economici.
Art. 49
Banca Romana de Comert Exterior poate organiza licitatii valutare la cererea agentilor economici care detin, in condiţiile legii, sume in valuta pe care vor sa le transfere altor agenti economici, contra lei.
Art. 50
Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat pot sa incheie contracte de vinzare, executare de lucrari sau prestari de servicii cu intreprinzatori straini, cu plata in lei, daca sumele in moneda romaneasca detinute de acestia sunt rezultate din exploatarea unor investitii efectuate de ei in Romania.
Art. 51
Litigiile de orice fel in care sunt implicate regii autonome sau societăţi comerciale cu capital de stat sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
Pentru solutionarea litigiilor dintre ele regiile autonome şi societăţile comerciale pot apela şi la arbitraj.
CAPITOLUL 7
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 52
Pina la liberalizarea totala a schimburilor şi eliminarea sistemului de repartitii prin balante materiale, regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat integral sunt obligate sa execute sarcinile de livrare stabilite prin balantele intocmite de Ministerul Resurselor şi Industriei.
In masura in care beneficiarul de repartitie constata ca detine un excedent de material din categoria celor dirijate, el poate proceda la vinzarea acelui excedent la preturi ce pot depasi preturile de cumparare. Asemenea operatiuni vor fi notificate imediat Ministerului Resurselor şi Industriei. in mod similar va putea proceda şi furnizorul nominalizat prin repartitie daca beneficiarul sau ii notifica, inainte de incheierea contractului, ca nu este interesat a-si prelua cota repartizata.
Refuzul de incheiere a contractului, cu incalcarea prevederilor prezentului articol, atrage raspunderea civila a regiei autonome sau a societăţii comerciale vinovate.
Art. 53
Bunurile care ramin in proprietatea statului, cum ar fi cladiri guvernamentale, bunuri necesare desfasurarii activităţilor administraţiei de stat, rezerve ale statului şi altele asemenea, se inregistreaza la Departamentul Rezervelor Statului şi se administreaza direct de institutiile carora le sunt date in folosinta.
Actele de decizie cu privire la aceste bunuri se aproba de Ministerul Finantelor
şi Ministerul Resurselor şi Industriei, cu exceptia situatiilor in care prin lege se dispune altfel.
Art. 54
Prevederile prezentei legi se aplica şi companiilor, corporatiilor, trusturilor, grupurilor de intreprinderi şi altora asemenea, infiinţate prin reorganizarea unor centrale sau altor unităţi economice de stat prin hotariri ale guvernului, pina la data publicarii legii.
Art. 55
Actualele centrale şi celelalte unităţi cu statut similar işi inceteaza activitatea pe masura infiinţarii regiilor autonome şi societăţilor comerciale potrivit prezentei legi.
Patrimoniile acestora vor fi transmise entitatilor nou create in conformitate cu hotaririle guvernului care se vor adopta pentru fiecare caz.
Art. 56
Personalul centralelor desfiintate, precum şi personalul unităţilor economice de stat transformate in regii autonome şi societăţi comerciale, va fi preluat de acestea din urma. Acest personal, in cazul in care este incadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferenta pina la salariul tarifar avut şi la sporuri de vechime, după caz, timp de 3 luni. Diferenta se suporta de la bugetul statului.
Art. 57
Infiinţarea regiilor autonome şi a societăţilor comerciale potrivit prezentei legi se va face in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a acesteia, cu exceptia unităţilor agricole de stat, pentru care termenul este de 9 luni.
Toate contractele, autorizatiile sau alte inscrisuri prin care intreprinderi, institutii, unităţi economice de stat sau parte din acestea au fost trecute in proprietate privata, concesionate sau inchiriate după 22 decembrie 1989, se vor reexamina in conformitate cu prevederile prezentei legi de catre Agentia naţionala pentru privatizare.
Art. 58
Prezenta lege intra in vigoare in 30 de zile de la publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.
La implinirea termenului prevazut la art. 57 se abroga Legea nr. 5/1978 cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat, precum şi la functionarea acestora pe bază autoconducerii muncitoresti şi autogestionarii economico-financiare, Legea nr. 3/1988 privind incheierea şi executarea contractelor economice, Legea nr. 14/1971 cu privire la gospodarirea fondurilor fixe, resurselor materiale şi aprovizionarea tehnico-materiala, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
De asemenea, pe data prezentei legi se abroga hotaririle guvernului privind constituirea, organizarea şi functionarea in comertul interior a societăţilor comerciale pe actiuni şi a companiilor autonome şi hotărarea guvernului privind privatizarea unităţilor comerciale sau administrarea acestora in sistemul de comision ori de mandat.
Această lege a fost adoptată de Senat in sedinţa sa din ziua de 31 iulie 1990.
PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BIRLĂDEANU
Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor in sedinţa sa din ziua de 31 iulie 1990.
PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN
In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui Romaniei, promulgăm Legea privind reorganizarea
unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial .
PREŞEDINTELE ROMANIEI
ION ILIESCU

Joi, 09 aprilie 2009, 13:25

Please contact the author for suggestions or further informations: architects.co@gmail.com;

cropped-justice-symbol-17612.jpg
►→HOME
***Table of Content united architects
* Table of Content all Sites

MORE INFORMATION ON MY OTHER SITES:
architecture, literature, essays, philosophy, biographies
►→ united architects;
►→ united architects – legislaţie;
►→ united architects – legislaţie 2;
►→ united architects – legislaţie 3;
►→ united architects – legislaţie 4;
►→ united architects – essays;
►→ united architects – writings;
►→ united architects – biographies;
►→ united arhitects – great architects;
►→ united architects music;
►→ united architects – poetry;
►→ united architects – art;
►→ united architects – essays, philosophy;
(and counting)

(motor căutare: case tipizate, proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, căutare: proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, casă, proiect, planuri, schiţă, structurist, instalator, proiectant, locuinţă, cărămidă, blocuri ceramice, goluri, verticale, orizontale, cortină, b.a. beton armat, lemn, panouri, prefabricate, sandwich, stratificat, hală, spaţiu comercial, servicii, vacanţă, pensiune, cabană, hotel, sediu, bisericească, bar, spălătorie, fermă, seră, agricolă, fezabilitate, magazin, servicii, ridicare topo, topometrică, topografică, cadastru, studiu geo, geotehnic, expertiză, instalaţii, electrice, sanitare, termice, amenajare, design, mobilare, echipare, echipamente, demolare, mansardare, extindere, aviz, autorizaţie, documentaţie, memoriu, parte, scrisă, desenată, faza, dde. detalii, pac, primărie, regie, urbanism, general, zonal, inspecţie, firmă, birou, caut) (prahova, ploieşti, iaşi, paşcani, dolj, craiova, constanţa, mangalia, bacău, cluj, suceava, vatra dornei, câmpulung, timiş, timişoara, argeş, piteşti, galaţi, bihor, oradea, braşov, mureş, neamţ, dâmboviţa, maramureş, baia, satu mare, buzău, olt, hunedoara, arad, vaslui, bârlad, botoşani, teleorman, sibiu, vâlcea, vrancea, gorj, alba, brăila, satu mare, caraş-severin, harghita, călăraşi, bistriţa-năsăud, mehedinţi, ilfov, giurgiu, ialomiţa, tulcea, sălaj, covasna)
free counters

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: