Hotarârea nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă


Zaha Hadid - ‘Darat King Abdullah II’, Theater

Zaha Hadid - ‘Darat King Abdullah II’, Theater

tarife proiectare: click here →
FEES: $$$
euro_banknotes

cropped-justice-symbol-17612.jpg

►→home

Table of Content united architects legislaţie 4
* Table of Content all Sites

Agrementări:

arh. Viorel Mihalache: Numărul înregistrării în Tabloul Naţional al Arhitecţilor (TNA): 5260
arh. Daniela Şlincu (TNA): 3243
dr. arh. Dragoş Ciolacu (TNA): 127
arh. Dragoş Călugăreanu (TNA): 4249
arh. Dorin Curelaru (TNA): 216

► Acestea sunt link-uri la fişiere de prezentare în animaţie (filmare simulată) a unor construcţii:
Proiect tip 117
Proiect tip 112
Proiect tip 109
Proiect tip 88
Proiect tip 97
Proiect tip 87
Casă din panouri lemn, demontabilă
Biserica Mânăstirii Horaiţa, Neamţ
Bar la ţară cu locuinţă de serviciu

► Documentaţia completă (scrisă şi desenată, arhitectură, structură, instalaţii electrice, termice, sanitare) pentru oricare dintre modelele prezentate vă poate fi remisă la preţul de 1.500 RON pentru proiect de autorizare a construcţiei (doar arhitectura) sau 2.500 RON (arhitectură, structură, instalaţii) (PAC) şi 4.000 RON pentru proiectul tehnic (arhitectură, structură, instalaţii) (PTh, DDE). La aceste preţuri este inclusă adaptarea la teren şi mici modificări funcţie de necesităţile clientului.

►→Pentru proiecte de case de locuit executate după tema dumneavoastră sau după o temă propusă de noi preţul de proiectare este de 3.500 RON pentru proiectul de autorizare de construcţie (PAC) şi 6.500 RON pentru proiectul tehnic (PTh, DDE), indiferent de amplasamentul construcţiei;
Pentru stabilirea soluţiei, vom deschide o pagină pe site-ul nostru de propuneri proiectare (publică sau privată – deci vizibilă doar pentru dumneavoastră) cu schiţe, planuri şi o filmare virtuală a casei) actualizate până la ajungerea la un acord comun ca aceasta:

PROPUNERE PROIECTARE

► pentru detalii vezi: ►→tarife-proiectare

Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce economii. De asemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.

Adresele de contact:
arh.danmihalache @gmail.com; architects.co@gmail.com, la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :

0770/694.945; 0748/371.353; (arh. dan mihalache)

0745/414.909 (arh. Daniela Şlincu: slincud@yahoo.com : arhitectură, urbanism, sistematizare)
– 0722/694.564 (dr. arh. dragoş ciolacu – urbanism, sistematizare)
– 0722/328.919 (arh. Dorin Curelaru)
0741/602.408 (ing. mihai călugăreanu)
– 0730/267.259 (ing. topo codru condurache)
– 0745/208.605 (ing. topo dan vasiliu)
– ing. cadastru dana frunza -ridicare topo, intabulare
0745278975; 0723280269
ing. cadastru elisei ioan, 0740199160-ridicare topo, intabulare
topografii@yahoo.com
– expertize tehnice, verificare proiecte: prof. dr. ing. liviu groll
– studiii geo: ing. alexandru vosniuc
– execuţie: ing. Mihai Zaharia: 0742/695.093; mihaizaharia123@gmail.com
– materiale de construcţie: Donausieger SRL (0742/852.021)
– asistenţa juridică: avocat constantin băcăuanu, tel. 0744/645.317
►→ Pentru mai multe detalii de contactare ►→ mergi la: ►→contact.

OFERIM COMISION DE PROIECTARE
funcţie de valoarea proiectului, indiferent de amplasament sau destinaţie

Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sub-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa la categoria “my sites
Colegilor arhitecţi şi ingineri care găsesc interesante informaţiile furnizate le dorim succes. Lăsaţi sugestii de completare sau contactaţi-ne pentru completarea listei ori trimiterea prin email a unor date suplimentare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.
► Pentru legi, regulamente, ordine, normative de proiectare pe care nu le găsiţi pe acest site click aici: ► LEGISLAŢIE

Hotarârea nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 722 din 23/08/2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime referitoare la echipamentul individual de protecţie utilizat de lucrători la locul de muncă.
Art. 2. – Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate domeniului menţionat la art. 1, fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive şi/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre.
Art. 3. – (1) În sensul prezentei hotărâri, prin echipament individual de protecţie se înţelege orice echipament destinat să fie purtat sau ţinut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop.
(2) Sunt excluse din definiţia cuprinsă la alin. (1):
a) îmbrăcămintea de lucru şi uniformele obişnuite care nu sunt proiectate în mod special pentru a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorului;
b) echipamentul folosit de serviciile de urgenţă şi salvare;
c) echipamentul individual de protecţie purtat sau folosit de armată, poliţie ori de alte instituţii de ordine publică;
d) echipamentul individual de protecţie pentru mijloace de transport rutier;
e) echipamentul sportiv;
f) echipamentul de autoapărare sau de descurajare;
g) dispozitivele portabile pentru detectarea şi semnalizarea riscurilor şi factorilor nocivi.
Art. 4. – Echipamentul individual de protecţie trebuie utilizat atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protecţie colectivă ori prin măsurile, metodele sau procedurile de organizare a muncii.

CAPITOLUL II
Obligaţiile angajatorilor

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 5. – (1) Echipamentul individual de protecţie trebuie să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările ulterioare.
(2) Orice echipament individual de protecţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie corespunzător pentru riscurile implicate, fără să conducă el însuşi la un risc mărit;
b) să corespundă condiţiilor existente la locul de muncă;
c) să ia în considerare cerinţele ergonomice şi starea sănătăţii lucrătorului;
d) să se potrivească în mod corect persoanei care îl poartă, după toate ajustările necesare.
Art. 6. – În cazul în care prezenţa unor riscuri multiple impune purtarea simultană a mai multor echipamente individuale de protecţie, aceste echipamente trebuie să fie compatibile şi să îşi păstreze eficacitatea în raport cu riscul/riscurile respectiv/respective.
Art. 7. – Condiţiile de utilizare a echipamentului individual de protecţie, în special durata purtării, sunt determinate în funcţie de gravitatea riscului, frecvenţa expunerii la risc, caracteristicile postului de lucru al fiecărui lucrător şi de performanţa echipamentului individual de protecţie.
Art. 8. – (1) Echipamentul individual de protecţie este, în principiu, destinat purtării de către o singură persoană.
(2) Dacă împrejurările impun purtarea echipamentului individual de protecţie de către mai multe persoane, se iau măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că această utilizare nu creează diferiţilor utilizatori nicio problemă de sănătate sau de igienă.
Art. 9. – În cadrul întreprinderii şi/sau unităţii trebuie să se furnizeze şi să fie disponibile informaţii adecvate privind fiecare echipament individual de protecţie impus în conformitate cu art. 5 şi 6.
Art. 10. – (1) Echipamentul individual de protecţie se distribuie gratuit de angajator, care asigură buna sa funcţionare şi o stare de igienă satisfăcătoare prin intermediul întreţinerii, reparării şi înlocuirilor necesare.
(2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei poate stabili dispoziţii pe baza cărora să se impună ca lucrătorul să contribuie la costul unui anumit echipament individual de protecţie, în situaţiile în care utilizarea echipamentului nu este exclusiv pentru locul de muncă.
Art. 11. – Angajatorul informează mai întâi lucrătorul despre riscurile împotriva cărora îl protejează purtarea echipamentului individual de protecţie.
Art. 12. – Angajatorul asigură instruirea lucrătorului şi, dacă este cazul, organizează antrenamente pentru modul de purtare a echipamentului individual de protecţie.
Art. 13. – (1) Echipamentul individual de protecţie poate fi utilizat numai în scopurile specificate şi în conformitate cu fişa de instrucţiuni, cu excepţia împrejurărilor specifice şi excepţionale.
(2) Instrucţiunile trebuie să fie pe înţelesul lucrătorilor.

SECŢIUNEA a 2-a
Evaluarea echipamentului individual de protecţie

Art. 14. – (1) Înainte de a alege echipamentul individual de protecţie, angajatorul trebuie să evalueze dacă echipamentul individual de protecţie pe care intenţionează să îl folosească îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 5 şi 6.
(2) Această evaluare cuprinde:
a) analiza şi evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace;
b) definirea caracteristicilor pe care trebuie să le posede echipamentul individual de protecţie pentru a fi eficace împotriva riscurilor prevăzute la lit. a), luându-se în considerare orice riscuri pe care le poate crea echipamentul în sine;
c) compararea caracteristicilor echipamentului individual de protecţie disponibil cu caracteristicile prevăzute la lit. b).
Art. 15. – Evaluarea prevăzută la art. 14 este revizuită în funcţie de modificările aduse oricărui element al echipamentului individual de protecţie.

SECŢIUNEA a 3-a
Reguli de utilizare

Art. 16. – (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 4-15, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei stabileşte reguli generale pentru utilizarea echipamentului individual de protecţie şi/sau reguli care reglementează cazurile şi situaţiile în care angajatorul trebuie să furnizeze echipamentul individual de protecţie, luând în considerare reglementările tehnice române care transpun legislaţia comunitară privind libera circulaţie a acestui echipament.
(2) Aceste reguli indică, în special, împrejurările sau situaţiile de risc în care este necesară utilizarea echipamentului individual de protecţie, fără a aduce atingere priorităţii care trebuie să se acorde mijloacelor de protecţie colectivă.
(3) Anexele nr. 1-3 au un caracter orientativ, conţin informaţii utile pentru stabilirea acestor reguli şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 17. – Atunci când Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei adaptează regulile prevăzute la art. 16, acesta ia în considerare orice modificări semnificative ale riscului, mijloacelor de protecţie colectivă şi echipamentelor individuale de protecţie, determinate de evoluţiile tehnologice.
Art. 18. – Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei consultă organizaţiile angajatorilor şi lucrătorilor cu privire la regulile prevăzute la art. 16 şi 17.

SECŢIUNEA a 4-a
Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor

Art. 19. – Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora sunt informaţi cu privire la toate măsurile ce trebuie luate în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, atunci când aceştia utilizează echipamente individuale de protecţie la locul de muncă.
Art. 20. – Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora cu privire la problemele la care se face referire în prezenta hotărâre, inclusiv în anexele la aceasta, se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 319/2006.

CAPITOLUL III
Dispoziţii finale

Art. 21. – Adaptările de natură strict tehnică ale anexelor nr. 1-3 se efectuează de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în funcţie de:
a) adoptarea reglementărilor de armonizare tehnică şi de standardizare cu privire la echipamentele individuale de protecţie; şi/sau
b) progresele tehnice, evoluţia reglementărilor sau specificaţiilor internaţionale ori a cunoştinţelor din domeniul echipamentelor individuale de protecţie.
Art. 22. – Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei raportează Comisiei Europene la fiecare 5 ani cu privire la aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali.
Art. 23. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
*
Prezenta hotărâre transpune Directiva 89/656/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecţie la locul de muncă [a 3-a directivă specifică în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L393/1989.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
───────────────
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul economiei şi comerţului,
Codruţ Ioan Şereş
p. Ministrul integrării europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat

Bucureşti, 9 august 2006.
Nr. 1.048.

ANEXA Nr. 1*)

TABEL
pentru evaluarea riscurilor în vederea selecţionării echipamentelor
individuale de protecţie
___________
*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RISCURI │
├──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────┤
│ FIZICE │ CHIMICE │ BIOLOGICE │
├──────────────────────────────────┬──────────┬─┬────────┬─┼───────────────┬─────────────┬───┼─────┬────┬─────┬─────┤
│ MECANICE │ TERMICE │E│RADIAŢII│ │ AEROSOLI │ LICHIDE │ │ │ │Ciu- │Anti-│
├──────┬───────┬───────┬────┬──────┼─────┬────┤L├───┬────┤Z├─────┬───┬─────┼───────┬─────┤ V│ │ │perci│geni │
│ │ Lovi- │ Înţe- │ │Alune-│ │ │E│Ne-│ │G│ │ │ │ │ │G A│Bac- │Vi- │gene-│bio- │
│Căderi│ turi, │pături,│ │care, │ │ │C│io-│Io- │O│Pul- │ │ │ │ Îm- │A P│terii│ruşi│ ra- │ lo- │
│de la │ tăie- │ tăie- │Vi- │cădere│Căl- │Frig│T│ni-│ni- │M│beri,│Fum│Ceaţă│Imersii│proş-│Z O│pato-│pa- │toare│gici │
│înăl- │ turi, │ turi, │bra-│ la │dură,│ │R│za-│za- │O│fibre│ │ │ │care,│E R│gene │to- │ de │nemi-│
│ţime │impact,│zgârie-│ţii │ ace- │ foc │ │I│te │te │T│ │ │ │ │stro-│ I│ │geni│ mi- │cro- │
│ │ stri- │ turi │ │ laşi │ │ │C│ │ │ │ │ │ │ │pire │ │ │ │coze │bieni│
│ │ vire │ │ │nivel │ │ │E│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
┌─┬──────┬────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │ Craniu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │ Urechi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │ Ochi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ CAP │ Căi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ respi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│P│ │ratorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ă│ ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│R│ │ Faţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ţ│ ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│I│ │Întregul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│L│ │ cap │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E├──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │MEMBRE│ Mâini │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SUPE- ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│C│RIOARE│ Brate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│O│ │(părţi) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│R├──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│P│MEMBRE│ Picior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│U│INFE- ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│L│RIOARE│ Gambe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│U│ │(părţi) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│I├──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │ Piele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │Trunchi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │abdomen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ALTELE├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │ Căi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ paren- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ terale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │Întregul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ corp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴──────┴────────┴──────┴───────┴───────┴────┴──────┴─────┴────┴─┴───┴────┴─┴─────┴───┴─────┴───────┴─────┴───┴─────┴────┴─────┴─────┘

ANEXA Nr. 2

LISTA
orientativă şi neexhaustivă a echipamentelor individuale de protecţie

Protecţia capului:
– căşti de protecţie pentru utilizare în industrie (mine, şantiere de lucrări publice, alte ramuri industriale);
– acoperământ uşor pentru protecţia scalpului (caschete, bonete, plase de păr, cu sau fără cozoroc);
– acoperământ pentru cap (bonete, caschete, pălării etc. din material textil, material textil tratat etc.).
Protecţia împotriva zgomotului:
– antifoane interne şi alte dispozitive similare;
– căşti antifonice (care acoperă tot capul);
– antifoane externe care pot fi montate pe căşti de protecţie industriale;
– antifoane externe cu receptor de joasă frecvenţă încorporat;
– antifoane cu comunicare audio.
Protecţia ochilor şi a feţei:
– ochelari cu braţe;
– ochelari-mască;
– ochelari-mască împotriva radiaţiilor X, ochelari-mască împotriva radiaţiilor laser, ochelari-mască împotriva radiaţiilor ultraviolete, infraroşii, vizibile;
– ecrane faciale (viziere);
– măşti şi căşti pentru sudura cu arc (măşti de mână, măşti cu fixare pe cap sau măşti care pot fi montate pe căşti de protecţie).
Protecţia respiratorie:
– aparate filtrante împotriva pulberilor, gazelor şi pulberilor radioactive;
– aparate de protecţie respiratorie izolante cu aducţie de aer;
– aparate de protecţie respiratorie cu mască de sudură detaşabilă;
– aparate şi dispozitive pentru scufundare;
– costume pentru scufundare.
Protecţia mâinii şi braţului:
– mănuşi care asigură protecţie:
▪ împotriva agresiunilor mecanice (înţepături, tăieturi, vibraţii etc.);
▪ împotriva substanţelor chimice;
▪ pentru electricieni şi împotriva căldurii;
– mănuşi cu un deget;
– degetare;
– mânecuţe;
– manşetă de protecţie a încheieturii mâinii pentru munci grele;
– mitene (mănuşi fără degete);
– mănuşi de protecţie.
Protecţia picioarelor şi a gambelor:
– pantofi, bocanci, cizme semiînalte şi cizme de securitate;
– încălţăminte la care se pot scoate rapid şireturile sau cârligele;
– încălţăminte cu bombeu suplimentar de protecţie;
– încălţăminte şi supraîncălţări cu tălpi rezistente de căldură;
– încălţăminte, cizme şi supraîncălţări rezistente la căldură;
– încălţăminte, cizme şi supraîncălţări termoizolante;
– încălţăminte, cizme şi supraîncălţări împotriva vibraţiilor;
– încălţăminte, cizme şi supraîncălţări antistatice;
– încălţăminte, cizme şi supraîncălţări electroizolante;
– cizme pentru lucrătorii cu ferăstraie cu lanţ;
– saboţi;
– genunchiere;
– glezniere detaşabile;
– ghetre;
– tălpi detaşabile (rezistente la căldură, perforare sau transpiraţie);
– crampoane detaşabile pentru gheaţă, zăpadă sau podele alunecoase.
Protecţia pielii:
– creme de protecţie/unguente.
Protecţia trunchiului şi a abdomenului:
– veste, jachete şi şorţuri de protecţie împotriva agresiunilor mecanice (înţepare, tăiere, stropi de metal topit etc.);
– veste, jachete şi şorţuri de protecţie împotriva substanţelor chimice;
– veste cu sistem de încălzire;
– veste de salvare;
– şorţuri de protecţie împotriva radiaţiilor X;
– centuri lomboabdominale.
Protecţia întregului corp
Echipament proiectat pentru a preveni căderile:
– echipament de prevenire a căderilor (echipament complet cu toate accesoriile necesare);
– echipament de frânare cu absorbire a energiei cinetice (echipament complet cu toate accesoriile necesare);
– dispozitive de susţinere a corpului (centuri de securitate).
Îmbrăcăminte de protecţie:
– îmbrăcăminte pentru lucru “de securitate” (două piese şi combinezoane);
– îmbrăcăminte de protecţie împotriva agresiunilor mecanice (înţepare, tăiere etc.);
– îmbrăcăminte de protecţie împotriva substanţelor chimice;
– îmbrăcăminte de protecţie împotriva proiecţiilor de metal topit şi a radiaţiilor infraroşii;
– îmbrăcăminte de protecţie rezistentă la căldură;
– îmbrăcăminte termoizolantă;
– îmbrăcăminte de protecţie împotriva contaminării radioactive;
– îmbrăcăminte de protecţie împotriva pulberilor;
– îmbrăcăminte de protecţie împotriva gazelor;
– îmbrăcăminte şi accesorii (banderole, mănuşi etc.) de semnalizare fluorescente, reflectorizante;
– pături de protecţie.

ANEXA Nr. 3

LISTA
orientativă şi neexhaustivă a activităţilor şi sectoarelor de activitate
care pot necesita utilizarea de echipament individual de protecţie

1. Protecţia capului (protecţia craniului)
Căşti de protecţie:
– lucrări de construcţii, în special activitate pe, sub sau în apropierea schelelor şi locurilor de muncă la înălţime, la operaţii de montare şi demontare a cofrajelor, de asamblare şi instalare, activitate desfăşurată pe schele şi de demolări;
– lucrări de poduri metalice, construcţii metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri hidraulice de metal, furnale, oţelării şi laminoare, containere mari, conducte mari, cazane şi centrale electrice;
– lucrări în fose, şanţuri, puţuri şi galerii;
– terasamente şi lucrări în piatră;
– lucrări în subteran, cariere, excavări la suprafaţă, halde;
– lucrări cu unelte de împuşcat bolţuri;
– lucrări cu explozivi;
– lucrări în vecinătatea lifturilor, dispozitivelor de ridicare, macaralelor şi a transportoarelor;
– lucrări la furnale, instalaţii de concasare fină, oţelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matriţare la cald şi turnare;
– lucrări la cuptoare industriale, containere, maşini, silozuri, buncăre şi conducte;
– lucrări de construcţii navale;
– lucrări de manevră feroviare;
– lucrări în abatoare.
2. Protecţia picioarelor
Încălţăminte de securitate cu talpă antiperforaţie:
– lucrări de construcţii, civile şi rutiere;
– lucrări pe schele;
– lucrări de demolare;
– lucrări de construcţii în beton şi plăci prefabricate, care presupun montarea şi demontarea cofrajelor;
– lucrări pe şantiere şi în spaţii de depozitare;
– lucrări pe acoperişuri.
Încălţăminte de securitate fără talpă antiperforaţie:
– lucrări pe poduri metalice, construcţii metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri hidraulice de metal, furnale, oţelării şi laminoare, containere mari, conducte mari, cazane şi centrale electrice;
– construcţia de cuptoare, instalaţii de încălzire şi ventilare şi lucrări de asamblare de metale;
– lucrări de transformare şi întreţinere;
– lucrări cu furnale, instalaţii de concasare fină, oţelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matriţare la cald, presări la cald şi trefilare;
– lucrări în cariere şi în exploatări de suprafaţă şi halde;
– extracţia şi prelucrarea pietrei;
– producţia, tratarea şi prelucrarea produselor din sticlă plată şi a recipientelor din sticlă;
– lucrări de manipulare a formelor în industria ceramicii;
– căptuşirea cuptoarelor din industria ceramicii;
– lucrări de turnare în industria produselor ceramice şi a materialelor de construcţii;
– transport şi depozitare;
– lucrări cu blocuri de carne congelată şi ambalaje metalice de conserve alimentare;
– lucrări de construcţii navale;
– lucrări de manevră feroviare.
Încălţăminte de securitate cu toc sau talpă ortopedică şi inserţie antiperforaţie:
– lucrări pe acoperişuri.
Încălţăminte de securitate cu tălpi termoizolante:
– lucrări cu şi pe materiale foarte fierbinţi sau foarte reci.
Încălţăminte de securitate care se poate dezechipa uşor:
– acolo unde există riscul penetrării de substanţe incandescente.
3. Protecţia ochilor sau a feţei
Ochelari de protecţie, viziere şi ecrane faciale:
– lucrări de sudură, polizare şi debitare;
– lucrări de găurire şi gravare;
– lucrări de tăiere şi prelucrare a pietrei;
– lucrări cu unelte de împuşcat bolţuri;
– utilizarea de maşini a căror funcţionare se bazează pe îndepărtarea şpanului în cazul prelucrării de materiale care produc şpan;
– matriţarea la cald;
– îndepărtarea şi mărunţirea cioburilor;
– pulverizarea de substanţe abrazive;
– lucrări cu soluţii acide şi alcaline, dezinfectanţi şi produse de curăţare corozive;
– utilizarea de dispozitive cu jet lichid;
– lucrări cu şi în apropierea materialelor incandescente;
– lucrări cu căldură radiantă;
– lucrări cu laser.
4. Protecţia respiratorie
Semimăşti/Aparate de protecţie respiratorie:
– lucrări în containere, spaţii înguste şi cuptoare industriale alimentate cu gaz, în cazul în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă;
– lucrări la gura de încărcare a furnalelor;
– lucrări în apropierea convertizoarelor şi a conductelor de gaz ale furnalelor;
– lucrări în apropierea oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja vapori de metale grele;
– lucrări pe căptuşeala furnalelor şi a oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja pulberi;
– vopsirea prin pulverizare fără ventilaţie corespunzătoare;
– lucrări în puţuri, canale şi alte spaţii subterane ale sistemului de canalizare;
– lucrări în instalaţii de răcire în care există riscul scurgerii agentului de refrigerare.
5. Protecţia auzului
Antifoane:
– lucrări la prese de metale;
– lucrări cu dispozitive pneumatice;
– lucrări ale personalului de la sol în aeroporturi;
– lucrări de treierat;
– lucrări în industria lemnului şi textilă.
6. Protecţia corpului, braţelor şi mâinilor
Îmbrăcăminte de protecţie:
– lucrări cu acizi şi soluţii caustice, dezinfectanţi şi substanţe de curăţare corozive;
– lucrări cu sau în apropierea materialelor fierbinţi şi acolo unde se simt efectele căldurii;
– lucrări cu produse din sticlă plată;
– lucrări de sablare;
– lucrări în camere frigorifice.
Îmbrăcămite de protecţie greu inflamabilă:
– lucrări de sudură în spaţii înguste.
Şorţuri rezistente la perforaţie:
– lucrări de dezosare şi tranşare;
– lucrări cu cuţite de mână care implică îndreptarea cuţitului spre corp.
Şorţuri din piele:
– lucrări de sudură;
– lucrări de forjare;
– lucrări de turnare.
Protecţia antebraţului:
– lucrări de dezosare şi tranşare.
Mănuşi:
– lucrări de sudură;
– manipularea de obiecte cu muchii ascuţite, dar nu la utilizarea maşinilor care prezintă riscul ca mănuşa să fie prinsă;
– lucrări neprotejate cu acizi şi soluţii caustice.
Mănuşi din împletitură metalică:
– lucrări de dezosare şi tranşare;
– utilizarea obişnuită a cuţitelor de mână în producţie şi abatoare;
– schimbarea cuţitelor la maşinile de tăiat.
7. Îmbrăcăminte de protecţie împotriva intemperiilor:
– lucrări în aer liber pe ploaie şi vreme rece.
8. Îmbrăcăminte reflectorizantă:
– lucrări în locuri în care lucrătorii trebuie să poată fi observaţi la timp.
9. Centuri de securitate:
– lucrări pe schele;
– asamblarea de piese prefabricate;
– lucrări pe stâlpi.
10. Frânghii de securitate:
– lucrări în cabine de macarale amplasate la mare înălţime;
– lucrări în cabine de stivuitoare şi elevatoare amplasate la mare înălţime în depozite;
– lucrări în partea superioară a turnurilor de sondă;
– lucrări în puţuri şi canalizări.
11. Protecţia pielii:
– prelucrarea materialelor de acoperire;
– lucrări de tăbăcărie.

Please contact the author for suggestions or further informations: architects.co@gmail.com;

cropped-justice-symbol-17612.jpg
►→HOME
***Table of Content united architects
* Table of Content all Sites

MORE INFORMATION ON MY OTHER SITES:
architecture, literature, essays, philosophy, biographies
►→ united architects;
►→ united architects – legislaţie;
►→ united architects – legislaţie 2;
►→ united architects – legislaţie 3;
►→ united architects – legislaţie 4;
►→ united architects – essays;
►→ united architects – writings;
►→ united architects – biographies;
►→ united arhitects – great architects;
►→ united architects music;
►→ united architects – poetry;
►→ united architects – art;
►→ united architects – essays, philosophy;
(and counting)

(motor căutare: case tipizate, proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, căutare: proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, casă, proiect, planuri, schiţă, structurist, instalator, proiectant, locuinţă, cărămidă, blocuri ceramice, goluri, verticale, orizontale, cortină, b.a. beton armat, lemn, panouri, prefabricate, sandwich, stratificat, hală, spaţiu comercial, servicii, vacanţă, pensiune, cabană, hotel, sediu, bisericească, bar, spălătorie, fermă, seră, agricolă, fezabilitate, magazin, servicii, ridicare topo, topometrică, topografică, cadastru, studiu geo, geotehnic, expertiză, instalaţii, electrice, sanitare, termice, amenajare, design, mobilare, echipare, echipamente, demolare, mansardare, extindere, aviz, autorizaţie, documentaţie, memoriu, parte, scrisă, desenată, faza, dde. detalii, pac, primărie, regie, urbanism, general, zonal, inspecţie, firmă, birou, caut) (prahova, ploieşti, iaşi, paşcani, dolj, craiova, constanţa, mangalia, bacău, cluj, suceava, vatra dornei, câmpulung, timiş, timişoara, argeş, piteşti, galaţi, bihor, oradea, braşov, mureş, neamţ, dâmboviţa, maramureş, baia, satu mare, buzău, olt, hunedoara, arad, vaslui, bârlad, botoşani, teleorman, sibiu, vâlcea, vrancea, gorj, alba, brăila, satu mare, caraş-severin, harghita, călăraşi, bistriţa-năsăud, mehedinţi, ilfov, giurgiu, ialomiţa, tulcea, sălaj, covasna)
free counters

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: